سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

او جدا کرد آن کسانی را سر از تن بی خلاف

کز جفا بی حرمتی کردند در بیت الحرام

هر چه هستیست همه ملک لب و خال تواند

چیست کن نیست ترا تا سوی تو آن آرند

بار سازی بر خرت آلت نمی بینی همی

از چه معنا بگذری تو آتش اندر خر زنی

دل ترا دادم توکل بر خدای دادگر

روی کردم سوی تو تا بر سرم تقدیر چیست

صلح کردستیم با تو این بگیر و آن مبخش

بیت مقدس بر میار و کعبه را ویران مکن

در دهانت آب خوش آمد تا بدانی طعم چیست

چند گویم زین دلایل کن برین بر اختصار

دل گرفت احرام در بیت الحرام آب و نان

هم دل اندر محرم خلوت سرای شهریار

شمع خود خوانی همی ما را و ما در پیش تو

پس ترا پروای جان از چیست گر پروانه ای

مدتی بگذشت تا قومی ز فراشان روح

برده اند بر بام عالم رخت از بیت الحرام

دانم که از بیت اللهی شیری بگو یا روبهی

در حضرت شاهنشهی بوالقاسمی یا بوالحکم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165