سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بس گهرشان فشاندم از سر کلک

در معنی کشیدم اندر سلک

شعر تر مطلق سنایی خوان

آتش در زن حدیث مغلق را

چون مرکب عاشقی به معنی

اندر صف کم زنان در آریم

فرمان تو هست بر روانها

چون شعر سنایی از روانی

گور با شرزه شیر از عدلش

در میان شعر شناه کند

زین چنین خواجگان بی معنی

رد افلاک و گفت بی کردار

همه دعوی مباش چون بلبل

گرد معنی گرای همچون باز

زین معنی زاد در مدینه

این دعوی کرده در خراسان

با چنین مهتران بی معنی

از سبکساری و گرانجانی

هیچ شاعر نخورد از صله شان

از پس شعر جز پشیمانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165