سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آدمی نیز کش ریاضت نیست

پیش دانا ورا افاضت نیست

ای سنایی بگوی خوب سخن

در ثنای گزیده میر حسن

شعر تر مطلق سنایی خوان

آتش در زن حدیث مغلق را

بر سنایی ز دهر بیدادست

تو کنون طبع روزگار مگیر

صلاح سنایی در آنست دایم

شود در ره عشق بی چون سدادی

خویشتن را گر همی بایدت کام

چون سنایی مفلس خودکام کن

علمدان کدخدای دو جهانست

وآنکه نادان حقیر و حیرانست

آدمی پیش اسب بی درمست

آن دوال رکاب محتشم است

گرچه چون کوه سنگتن بودند

پیش او آهنین کفن بودند

هیچ بدنامی آدمی را پیش

از ظلومی و از جهولی خویش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165