سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پس اکنون گر سوی دوزخ گرایی بس عجب نبود

که سوی کل خود باشد همیشه جنبش اجزا

بام ما دیگر زنید و شام ما دیگر پزید

نام ما دیگر کنید و دام ما دیگر نهید

روی داده جان بی تن سوی بالا چون دعا

رای کرده جسم بی جان سوی پستی چون قدر

بوی بیرون سوی و عطار از درون سو مشک سوز

نقش بیرون سوی و نقاش از درون سو خامه زن

ز بهر یک سخن تو دو گوش ما سوی آن لب

ستیزه بر دل ما و دو چشم تو سوی بازی

مهبط این یکی نشیب نشیب

مصعد آن دگر بلند بلند

خواجه اوحد زمان ز کی حمزه

ای بلند اختر و بلند همم

چه سوی ناکسان چه سوی کسان

قهر و لطفش به هرکه هست رسان

سوی عالم نه سوی صاحب ظن

دانش جان به از توانش به

ما آن توییم و دل و جان آن تو ما را

خواهی سوی منبر برو خواهی به سوی دار

تعداد ابیات منتشر شده : 509610