سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عشق آنست که از روی حقیقت باشد

هر که را عشق مجازیست حمال الحطب است

روز ماه رمضان، زلف میفشان که فقیه

بخورد روزهٔ خود را به گمانش که شب است

منعم از عشق کند زاهد و، آگه نبود

شهرت عشق من از ملک عجم تا عرب است

گفتمش ای بت من، بوسه بده جان بستان

گفت: رو کاین سخن تو، نه بشرط ادب است

هزار مرتبه بر قبر من گذشت و نگفتا

که این شهید، شهید من است و مقبرش است این

وقت صبوحی آمد ای ساقی سحر خیز

برخیز تا بنوشیم، از این می شبانه

افعی زلفت فکنده مهره ای در گوشهٔ لب

خال مشکین یا لب آب بقا هندوست داری

گر همه عمر صبوحی خوش و شیرین باشد

این سخن ماند ندانم که چه با دل برود

از من ای دوست مباش این همه بیگانه که من

آشنای تو شدم، کز همه بیگانه شدم

گر صبوحی شده پا بست تو، این نیست عجب

تا که صد سلسله دل، در خم گیسو داری

 • جستجوی بگویید دلیر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی شهریار در شهریار
 • جستجوی شهریار در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی عطار در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039