سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نعمت الله جو که تا یابی مراد

نعمت الله را بیا از ما بجو

از بحر نعمت الله گر جرعه ای بنوشی

دریا و ماسوی الله جمله سراب بینی

آب حیات او داد جانی به نعمت الله

بی نعمت الله عالم بودست یک سرابی

درآ در میکده تنها حریف نعمت الله شو

حریف نعمت الله شو درآ در میکده تنها

اللّه اکبر تو خوش نیست با سر تو

این سر چه گشت قربان اللّه اکبر آمد

نعمت الله از خدا می جو که آن خوش نعمتی است

هر که دارد نعمت الله نعمتی دارد تمام

نعمت الله از رسول الله مانده یادگار

کس ندیده سیدی چون سید صاحبقران

اگرحوری اگر رضوان تو را بیند همی گویند

سلام الله سلام الله سلام ما پیام تست

نعمت الله از کتاب الله گو عشری بخوان

میر مستان جهان اسرار مستان گو بگو

نعمت دنیی و عقبی آن تو ای نازنین

ما از آن نعمت الله ، نعمت الله آن ما

تعداد ابیات منتشر شده : 510165