سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر چه گفتم عیان شود به خدا

پیر ما هم جوان شَود به خدا

حال ما پیدا شود بر ساکنان صومعه

گر جمال خود نماید شاهد پنهان ما

آفتابی بی غباری رو نمود

کی شود پنهان چو پیدا کرده اند

در همه پیدا و پنهان از همه

نور آن پنهان و این پیدا نگر

از منی بگذر چو مردان خدا

کز منی پیدا شود مرد و زنی

نطق حیوان جمع کن تا آدمی حاصل شود

گر بیاید تربیت از کاملی کامل شود

هرکه باشد بندهٔ او درجهان سلطان شود

خوش بود جانی که مقبول چنان جانان شود

پیدا شده در عالم آن نور جمال او

آن نور جمال او پیدا شده در عالم

مظهری باید که تا مظهر به او ظاهر شود

مظهر ار نیکو بود مظهر نکو ظاهر شود

پیدا شده در آدم ذات و صفتش با هم

ذات و صفتش با هم پیدا شده در آدم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165