سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بشارتی به خدا خواندن و خدا دیدن

که این بشر همه خودبینی است و خودخواهی

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

من دلبخواه خویش نجستم ولی خدا

با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش است

شمع اشکبارم داد در شب جدائی یاد

با زبان خاموشی شیوه خدا خوانی

به هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطید

خدا ویران گذارد کاخ این فرمانروایان را

سری به سینه خود تا صفا توانی یافت

خلاف خواهش خود تا خدا توانی یافت

آنچه به غفلت گذشت عمر نخواندم

عمر دگر خواهم از خدا به غرامت

سرو بلند من که به دادم نمی رسی

دستم اگر رسد به خدا می رسانمت

به تودیع توجان میخواهد از تن شد جدا حافظ

به جان کندن وداعت می کنم حافظ خداحافظ

ثنا خوان توام تا زنده ام اما یقین دارم

که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ

تعداد ابیات منتشر شده : 510120