سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر بلاکش بیداد را به داد رسی

خدا کند که به سر منزل مراد رسی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

سخن هرگز بدین شیرینی و لطف و روانی نیست

خدا را شهریار این طبع جوی آب را ماند

به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود

زآن همه ناله که من پیش تو کافر کردم

دل چون آینه اهل صفا می شکنند

که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران

بگشای روی زیبا ز گناه آن میندیش

به خدا که کافرم من تو اگر گناه داری

بیا این نرد عشق آخری را با خدا بازیم

که حسن جاودان بردست عشق جاودان بازی

از سرهر مژه ام خون دل آویخته چون لعل

خواهم ای باد خدا را که به گوشش برسانی

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل

اما چه غم غمی که خدا می دهد به دل

تعداد ابیات منتشر شده : 509595