سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرده بودم من و این خاطره عشق و شباب

روح من بود و پریشان به مزار آمده بود

چه حاجت است به دعوی عشق بر در دوست

دل شکسته و اشگ روان گواهت بس

دفتر عشق که سر خط همه شوق است وامید

آیتی خواندمش از یاس به پایان که مپرس

من از اول که با خوناب اشک دل وضو کردم

نماز عشق را هم با تو کردم اقتدا حافظ

به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدائی

اگر چه شهره به هر شهر و شهریار تو بودم

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

شب بود و عشق و وادی هجران و شهریار

ماهی نتافت تا شود از مهر هادیم

هوش اگر آفت عشق تو شود زان لب لعل

عشوه ای صاعقه خرمن آن هوش کنیم

گفتی تو نه گوشی که سخن گویمت از عشق

ای نادره گفتار کجا گوشتر از من

 • جستجوی خرابات در همه ی آثار
 • جستجوی غم مخور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ریا در حافظ
 • جستجوی وطن در عبید زاکانی
 • جستجوی ناتوانی باز چون شمعم در بیدل دهلوی
 • جستجوی شاه در مولوی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی مال مردم در همه ی آثار
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165