سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای غزالی که گرفتار کمند تو شدم باش

تا به دام غزل افتی و گرفتار من آئی

به غزل چشم تو سرگرم بدارم من و زیباست

که غزالی به نوای نی محزون بچرانی

شور عشقی که نهفته است در این ساز غزل

عشوه ها می دهد از پرده شهناز به من

ما کجا و شب میخانه خدایا چه عجب

کز گرفتاری ایام مجالی کردیم

شهریارا غزلم خوانده غزالی وحشی

بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم

بلبل عشقم و از آن گل خندان گویم

سخن از آن گل خندان به سخندان گویم

غم به روئین تنی جام می انداخت سپر

غم مگو عربده با رستم زالی کردیم

تیر از غمزه ساقی سپر از جام شراب

با کماندار فلک جنگ وجدالی کردیم

امشب از دولت می دفع ملالی کردیم

این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم

مکتب عشق بماناد و سیه حجره غم

که در او بود اگر کسب کمالی کردیم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165