سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز

حذر ای آینه در معرض آه آمده ای

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

فرخا از تو دلم ساخته با یاد هنوز

خبر از کوی تو می آوردم باد هنوز

دوری از بزم تو عمریست که حرمان منست

زدم و میزنم از دست غمت داد هنوز

لیک چراغ ذوق هم این همه کشته داشتن

چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه کردنست

یاد گلچین معانی و نوید و گلشن

نوشخواری بود و نعشه معتاد هنوز

آخرش محنت جانکاه به چاه اندازد

هر که چون ماه برافروخت شب تار کسی

عمر منت مجال تغافل نمی دهد

مشنو که هست شرط محبت تغافلی

به چاه گور دگر منعکس شود فریاد

چه جای داد که بیداد میرسد ما را

دست مشاطه طبع تو بنازم که هنوز

زیور زلف عروسان سخن شانه تست

تعداد ابیات منتشر شده : 505935