سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وه چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا

یار باقی وآنکه می آرد پیام یار باقی

لطف حق یار کسی باد که در دورهٔ ما

نشود یار کسی تا نشود بار کسی

عقده بود اشکم به دل تا بیخبر رفتی ولیکن

باز شد وقتی نوشتی یار باقی کار باقی

یار کو رفته به قهر از سر ماهم ز سر مهر

شرط یاری که به پرسیدن یار آمده باشد

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری

تو یار من که نبودی منم که یار تو بودم

به یار ما نتوان یافت شهریارا عیب

جز این قدر که فراموش می کند ما را

غم روزگار گو رو پی کار خود که ما را

غم یار بی خیال غم روزگار دارد

آنجاکه دم زند ز تجلی جمال یار

فرصت به آبگینه غماز می دهند

شهریارا گله از گیسوی یار اینهمه بگذار

کاخر آن قصه به پایان رسد این غصه سرآید

تنها نه حسرتم غم هجران یار بود

از روزگار سفله دو چندان کشیده ام

تعداد ابیات منتشر شده : 504917