سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده ای

مگر ای شاهد گمراه به راه آمده ای

به یاد چشم تو انسم بود با لاله وحشی

غزال من مرا سرگشته کوه و کمر کردی

شاهدی نیست در آفاق به یک روئی ما

که به دل آینه غیب و شهود آمده ایم

یار قند غزلش بر لب و آب آینه گون

طوطی جانم از آن پسته شکرخا باشد

پای بند سر زلفیم و پی دانه خال

چون کبوتر ز در و بام فرود آمده ایم

شب بود و عشق و وادی هجران و شهریار

ماهی نتافت تا شود از مهر هادیم

دلم به سینه زند پر بدان هوا که نگارین

کتابتی بنوسید کبوتری بپراند

پای این کاخ دل افروز همایون درگاه

چون فلک با سر تعظیم و سجود آمده ایم

من چون ز پا بیفتم درمان درد من اوست

درد آن بود که از پا درمان من بیفتد

تیشه کوهکن افسانه شیرین میخواند

هم در آن دامنه خسرو به شکار آمده بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165