سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه علم است آنکه دارد میل دنیی

که صورت دارد اما نیست معنی

ندارد عالم معنی نهایت

کجا بیند مر او را لفظ غایت

چو از تحقیق یابی نور تحقیق

بدانی معنی ایام تشویق

چه از تقلید یابی نور تحقیق

بدانی معنی ایام تشریق

به نظم آورده و پرسیده یک یک

جهانی معنی اندر لفظ اندک

در این تسبیح و تهلیلند دائم

بدین معنی همی باشند قائم

در آن منزل که حاصل گشت کامش

به معنی مطمئنه گشت نامش

دو چشمست آدمی را بی ضرورت

برای دیدن معنی و صورت

سعادت یابی ار چندان نمیری

به صورت کاینچنین معنی پذیری

بیان صورت و معنی میزان

بگفتم هان همینست ای عزیزان

تعداد ابیات منتشر شده : 112580