سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بهشت و دوزخت خود هست موجود

که بشناسی به معنی گفت محمود

چو دانستی که خوی خوش بهشت است

همانا خوی بد کفر است و زشت است

بهشت خود به خود می ساز اینجا

که چون رفتی نیائی باز اینجا

مشو شاد از بهشت و نعمت او

مترس از دوزخ و از نغمت او

بهشت پر طعام از بهر عام است

تو عامی میل تو سوی طعام است

بهشت خاص بی ذوق و طعام است

که ذوق جان به حق ما لا کلام است

وجود اولیا او را چو عضوند

که او کل است و ایشان همچو جزوند

مگو درد دلت با خلق بسیار

وگر گویند با تو گوش می دار

به جان تعظیم امر حق به جا آر

بدل بر خلق شفقت نیز می دار

وگر داری تو وامی باز ده زود

کز این رو شد خدا و خلق خشنود

تعداد ابیات منتشر شده : 504827