سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدان که ایزد تعالی خالق اوست

ز نیکو هر چه صادر گشت نیکوست

زکوه فطر از آن بر سر فکندند

که تا معلوم گردد خلق چندند

مکن از بهر خوردن خلق سوزی

که با روز تو خواهد بود روزی

ز علمش خلق عالم علم گیرند

ز دینش مشرکان هم دین پذیرند

همه یک طبع گردد خلق عالم

نماند کفر در اولاد آدم

چو جمله خلق توبه کرده باشند

همه امری به جا آورده باشند

به توبه چون درآیند خلق یکسر

نماند هیچ بیرون آن در

اگر راهت صراط المستقیم است

روانت در بهشت حق مقیم است

اگر نیکوست آن صورت بهشت است

وگر نه دوزخی باشد که زشت است

جهان خلق و امر اینجا یکی شد

یکی بسیار و بسیار اندکی شد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165