سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نماز پنج وقتی سهل باشد

توان کردن چون این کس اهل باشد

مبادا کز پیش دجال باشد

که در مانی که او نیکال باشد

بود تابع ولی از روی معنی

بود عابد ولی در کوی معنی

کسی را باشد این معنی مسلم

که ترک خود کند والله اعلم

چو جان نادان بود دجال باشد

چو دانا گشت عیسی حال باشد

کسی کش سوی دنیا میل باشد

یقین دجال را در خیل باشد

تنت باشد ولیکن بی کدورت

که بنماید از او چون آب صورت

پی هر مستیی باشد خماری

از این اندیشه دل خون گشت باری

چه دانستی ز صورت یا ز معنی

چه باشد آخرت چون است دنیی

چنان مردی که الحق مرد باشد

که از عقبی و دنیا فرد باشد

تعداد ابیات منتشر شده : 504917