سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلی کز معرفت نور و صفا دید

ز هر چیزی که دید اول خدا دید

چو خود را دید یک شخص معین

تفکر کرد تا خود چیستم من

اگر مردی ز خود گردی تو بیزار

به مردی روی خود سوی خدا آر

هر آنچه آمد به تو آن از خدا بین

پس آنکه مرده را این ها صفا بین

چه جزو است آنکه او از کل فزون است

طریق جستن آن جزو چون است

بخر از من بدین مقدار این را

زکاتم این بود بردار این را

چه می خواهی بری در معرفت گوی

خدا بین و خدا دان و خدا گوی

برای خود به امرش کار می کن

مسلمانی خود اظهار می کن

قمر خرچنگ را همجنس خود دید

ذنب چون راس شد یک عقده بگزید

کسی را باشد این معنی مسلم

که ترک خود کند والله اعلم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165