سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیان این ز من بشنو به تحقیق

که صدقست این سخن نزدیک صدیق

از آن تا این بسی فرق است زنهار

به نادانی مکن خود را گرفتار

زکوه عاشقان خود ترک جان ست

نمی دانم خود که را برگ آن ست

اگر نوری ز خود در تو رساند

تو را از هستی خود وا رهاند

عجب تر آنکه این از ترک مامور

شد از الطاف حق مرحوم و مغفور

هر آن امری که فرمودت به جای آر

به کعبه روی خود سوی خدا آر

به دانش خشم و شهوت زیر پا کن

نه بهر نفس خود بهر خدا کن

به کلی روی خود سوی خدا آر

جهاد صورت و معنی به جا آر

اگر این را به پیشت هست مقدار

بیامرزش که با من کرد این کار

هر آنچت گفت حق کلی به جا آر

نه بهر نفس خود بهر خدا آر

تعداد ابیات منتشر شده : 509595