سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست احسان، بنده کردن مردم آزاده را

بخل منعم می کند بیش از کرم ممنون مرا

چو تخم سوخته دل های قانع از غیرت

کنند خون به جگر ابرهای احسان را

تیغ جان بخش تو شد آب از حجاب کشتگان

از کریمان معذرت در وقت احسان خوشنماست

بر آن گروه حلال است دعوی همت

که چین جبهه شمارند مد احسان را

ز احسان بنای دولت خود باثبات کن

دست گشاده را سپر حادثات کن

مرو از راه به احسان خسیسانه خلق

که گلوگیرتر از دام بود دانه خلق

غلط به کاغذ ابری کنند دیده وران

فشرد بس که فلک ابرهای احسان را

شد نفس بد گهر ز مدارا گزنده تر

ز احسان نمی شود سگ دیوانه آشنا

نیامد آفتاب بی مروت بر سر احسان

چو ماه نو ز پهلویم نشد تا استخوان پیدا

از خسیسان منت احسان کشیدن مشکل است

بخل ممسک را به از انعام می دانیم ما

تعداد ابیات منتشر شده : 510165