سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر چه سلسله عدل بست نوشروان

که عدلش افکند آوازه در بلاد و دیار

اگر به بینه صاحب الزمان نگری

یکی است نام تو با بینات آن به شمار

به مومیایی ابر بهار گشت درست

اگر شکستگیی داشت چند روز نهال

اگر شود کجک روزگار تیغ کجش

شود چو ابر بهاران سبک رکاب جبال

بهر مظلومان اگر نوشیروان زنجیر بست

می دهد دامن به دست دادخواه آن شهریار

ندیدی به وادی اگر محرمان را

ببین پهن در خاک اغبر شکوفه

اگر سیر مهتاب در روز خواهی

گذر کن به بستان و بنگر شکوفه

عقد گهر نریزد اگر رشته بگسلد

شد منتظم ز معدلتش بس که روزگار

اگر ز حسن خداداد پرده برداری

حرم چو محمل لیلی شود بیابانی

ز هیبت تو شود آب زهره مریخ

به آسمان سر تهدید اگر بجنبانیتعداد ابیات منتشر شده : 285767