سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فیض نوشخند لب روح بخش تو

چون آب زندگی شده جان پرور آینه

تهمتنی که دهد جان به تیغ خونریزش

به روز حشر زبانش بود زدهشت لال

پنجه مرجان کجا گیرد عنان بحر را؟

پیش عزم او نگیرد دشمن لرزنده جان

بیمار شود از دم جان بخش مسیحا

سروی که برآید به هوای صفی آباد

زاهد که ز دستش نچکد آب ز خشکی

مستانه دهد جان به لقای صفی آباد

عاشقین گوز یاشینه رحم ایله مز اول آفتاب

آغلاماق ایلن آپارماز اود الیندن جان کباب

دلیران در آن عرصه پر جدل

به جان می خریدند مرگ از اجل

کسی را که پرداخت از جان بدن

به جز بال کرکس نیابد کفن

شهید باده چو خواهید جان نو یابد

به چوب تاک بسوزید استخوانش را

شنیدم آنقدر از دوستان تلخ

که شد شیرینی جان در دهان تلخ


 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364455