سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از فیض نوشخند لب روح بخش تو

چون آب زندگی شده جان پرور آینه

تهمتنی که دهد جان به تیغ خونریزش

به روز حشر زبانش بود زدهشت لال

پنجه مرجان کجا گیرد عنان بحر را؟

پیش عزم او نگیرد دشمن لرزنده جان

بیمار شود از دم جان بخش مسیحا

سروی که برآید به هوای صفی آباد

زاهد که ز دستش نچکد آب ز خشکی

مستانه دهد جان به لقای صفی آباد

عاشقین گوز یاشینه رحم ایله مز اول آفتاب

آغلاماق ایلن آپارماز اود الیندن جان کباب

دلیران در آن عرصه پر جدل

به جان می خریدند مرگ از اجل

کسی را که پرداخت از جان بدن

به جز بال کرکس نیابد کفن

شهید باده چو خواهید جان نو یابد

به چوب تاک بسوزید استخوانش را

شنیدم آنقدر از دوستان تلخ

که شد شیرینی جان در دهان تلخ


 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712