سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از ابر نوبهار چمن جان گرفته است

گلزار رنگ چهره مستان گرفته است

امشب که شوخی هوسش آرمیده بود

جان شراب بر لب ساغر رسیده بود

خالش بلای جان ز خط مشکبار شد

پرهیز ازان ستاره که دنباله دار شد

از جلوه شیرین دهنان آب نگردید

فرهاد به جان سختی کهسار چه سازد؟

گریه ما دل به طوفان می دهد

ناله ما جان به افغان می دهد

عهد خوبانم که می غلطم در آغوش شکست

شمع صبحم در پی دلسوزی جان نیستم

از سر خردهٔ جان سخت دلیرانه گذشت

آفرین باد به پروانه که مردانه گذشت

هزار جان مقدس فدای تیغ تو باد

که در گشایش دلها عجب دمی دارد!

حجاب چهرهٔ جان است زلف طول امل

ازین قلمرو ظلمت چو شانه بیرون آی

جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا

در صدف از راه غلطانی گهر باشد جداتعداد ابیات منتشر شده : 373712