سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرو چون غافلان ای طالب منزل به خواب اینجا

که نعل از ماه نو دارد در آتش آفتاب اینجا

نه هر کس سر برون با تیغ و خنجر می برد اینجا

سر تسلیم هر کس می نهد سر می برد اینجا

به دولت تکیه زد بر مسند جم

سلیمان خاتم فرمانروایان

در خاک، چو نبض، بی قرارند

از شوق خدنگت استخوان ها

چون صبح، گشاده اند آغوش

از شوق خدنگت استخوان ها

بود رفیق سبکروح تازیانهٔ شوق

نگشته است صبا تا روانه بیرون آی

مژگان نبود گرد نظرها، که بود چاک

از شوق لقای تو گریبان نظرها

وحشی فیض، شکار دل بی قیدان است

پرده دیده صیاد، کمین است اینجا

جوهر آسوده را شوق تماشای رخت

خارخار عشق سازد در جگر آیینه را

در انتظار تو، از جوی شیر، چشم بهشت

سفید گشت، مشو آشیان طراز اینجا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165