سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جذبه ای کو که ازین نشأه به پرواز آیم؟

سبک از پله انجام به آغاز آیم

جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست

پیش این سیلاب، کی دیوار می ماند به جا؟

نبض دل بیتابان، زین دست نمی جنبد

این موج سبک جولان، دریای دگر دارد

خواهند سبک ساخت به سر گوشی تیغش

از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد

کنون که کشتی می راست بادبان از ابر

سبک ز بحر غم بیکرانه بیرون آی

پله ناز تو دارد نازنینان را سبک

کوه تمکین سنگ کم باشد ترازوی ترا

چون سبک مغزان فریب خنده شادی مخور

کز شفق رنگین به خون شد روی خندان صبح را

سختی ایام باشد بر سبک عقلان گران

کی کند دیوانه سرشار، تمکین سنگ را

گر چه چون سیل از غبار ره گران گردیده ام

جذبه دریا سبک رفتار می سازد مرا

سبک جولان کند شوق سبکروحش گرانها را

به دنبال افکند منزل درین ره کاروان ها را

تعداد ابیات منتشر شده : 501469