سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر سیاه دلم داغ لاله زار توام

اگر گشاده جبینم گل بهار توام

زهی ز چین جبین آیه آیه سوره نور

ز خال تازه کن داغهای لاله طور

تا همچو لاله چشم گشودم درین چمن

هرگز نبود داغ مرا از جگر جدا

(لاله ما به جگر داغ پلنگان دارد

پنجه در پنجه شیران فکند ریشه ما)

در رهگذار باد سحرگاه، نوبهار

از خیرگی ز لاله فروزد چراغ ها

ز حلم گرانسنگ او کوهسار

ز لاله کند خون عرق هر بهار

ما را ز بخت سبز چه حاصل، که از بهار

داغ است قسمت جگر لاله زار ما

نیلوفر فلک را چون لاله داغ داریم

از سنگ کودکان شد تا تن کبود ما را

دید تا در آتش تعجیل، نعل لاله را

می کند در هفته ای گل خنده یکساله را

سبک چو ابر بهاران ز لاله زار، گذشت

ز خارزار ملامت برهنه پایی ما

تعداد ابیات منتشر شده : 510165