سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست ممکن که نگردد دلش از درد دو نیم

هر که صائب شنود ناله جانکاه ترا

می کند مست مرا ناله مرغان چمن

بود از نغمه رنگین می شیراز مرا

اگر چه بلبل ما هیچ فصل نیست خموش

یکی هزار شود در بهار ناله ما

ستم مکن به ضعیفان که شد تبسم برق

بدل به ناله جانسوز در نیستان ها

ظالم به ظلم خویش گرفتار می شود

از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را

مرغی که ناله اش نبود آشنای درد

زهرست همچو سبزه بیگانه باغ را

در مرگ، غفلت تو سرایت نمی کند

پروای سرمه نیست صدای رحیل را

صائب به غور ناله عشاق می رسد

در راه فکر هر که فشرده است پای را

نی کوچه می دهد نفس ما چو بگذرد

غافل مشو ز ناله آتش زبان ما

در مردم بی مغز سرایت نکند حرف

رنگین نکند باده گلرنگ کدو را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165