سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نشانی هاست غیر از ناله درد عشقبازان را

میان عاشقان بلبل همین آوازه ای دارد

دلم در سینه درس ناله مستانه می خواند

به طرز بلبل ناقوس در بتخانه می خواند

اول به ظالمان اثر ظلم می رسد

پیش از هدف همیشه کمان ناله می کند

تا عشق هست ناله به فریاد می رسد

تا هست آتشی مدد باد می رسد

فریاد من از دست پریشان نظریهاست

چون نای بود ناله ام از رهگذر چشم

مردم از افسردگی ای بخت چشمی باز کن

گریه را آگاه گردان، ناله را آواز کن

به هرزه ناله و فریاد ای سپند مکن

اگر ز سوختگانی صدا بلند مکن

ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد

بیشتر از مور اینجا مار می ماند به جا

جوش گل هر غنچه را منقار بلبل می کند

در بهار زندگی از ناله بس کردن چرا

ناله ام بسیار بی رحمانه بر آهنگ زد

سخت می ترسم به رحم آرد دل صیاد را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165