سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از دم تیغ است پشت تیغ بی آزارتر

هر که می گرداند از ما روی، ممنونیم ما

دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است

چیدن این گل گناه است و نچیدن مشکل است

آنچه می دانیش روی به خون اندوده ای است

آنچه سروش می شماری تیغ زهرآلوده ای است

روی کار دیگران و پشت کار من یکی است

روز و شب در دیدهٔ شب زنده دار من یکی است

عشق هر چند مجازی است خوش است

سلطنت گر چه به بازی است خوش است

هر که با بی نسبتان گردد طرف، دیوانه است

روی گردانیدن اینجا حمله مردانه است

بازوی او گرفته دست ولایت است

دم را سپرده است به آن تیغ، ذوالفقار

رخساره گلرنگ تو گلزار بهشت است

خط گرد گل روی تو دیوار بهشت است

موج خطر سفینه اهل توکل است

در رهگذار راست روان تیغ کج پل است

زبان ما اگر از شکر تیغ خاموش است

دهان شکرگزاری است زخم کاری ما

تعداد ابیات منتشر شده : 510165