سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

کجائی ای مداوای دل من

بیا بگشای از دل مشگل من

باز به صحرا رسید کوکبهٔ نوبهار

ساقی گلرخ بیا بادهٔ گلگون بیار

بیا امشب مگو فردا که این کار

دگر امروز و فردا برنتابد

گذشت روزه و سرما رسید عید و بهار

کجاست ساقی ما گو بیا و باده بیار

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

بیا و گر همه دشنام می دهی شاید

بیا و بزم طرب ساز کن که خوش باشد

«شراب و سبزه و آب روان و روی نگار»

چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی

تو خود بیا که دگر هیچ در نمی باید

بیا که دم به دمت یاد می رود هر چند

که یاد آب به جز تشنگی نیفزاید

تعداد ابیات منتشر شده : 61580