سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

بیا و گر همه دشنام می دهی شاید

وزین سخن بگذشتیم و یک غزل ماندست

تو خوش حدیث کنی سعدیا بیا و بیار

ز حد گذشت جدائی ز حد گذشت جفا

بیا که موسم عیشست و آشتی و صفا

بیا به وصل دمی روزگار ما خوش کن

به شکر آنکه ترا هست روزگاری خوش

بیا و بزم طرب ساز کن که خوش باشد

«شراب و سبزه و آب روان و روی نگار»

چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی

تو خود بیا که دگر هیچ در نمی باید

جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست

بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست

پیام داد به باد سحر شکوفه که خیز

بیا که بی تو نفس بر نمی توان آورد

بیا که دم به دمت یاد می رود هر چند

که یاد آب به جز تشنگی نیفزاید

تعداد ابیات منتشر شده : 502039