سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جمله از روشندلی چون روح نورانی سلب

یکسر از پاکیزگی چون عقل روحانی شعار

زمام عقل به دست هوای نفس مده

که گرد عشق نگردند مردم هشیار

کجاست حاسد بدبخت گو ببین و بسوز

کجاست بندهٔ مخلص بگو بیا و بناز

به چشم عقل من این خلق پادشاهانند

که سایه بر سر ایشان فکنده ای چو همای

مردم لولی وشیم ما که وسجده کدام

رای هزیمت گرفت عقل سبک رای ما

میداد عقل دردسری پیش از این کنون

عشقش درآمد از درم آن ماجرا ببرد

بگرفته عشق ما را ملک وجود آنگه

عقل آمده که ما نیز هستیم کدخدائی

آنکه گردون فراشت و انجم کرد

عقل و روح آفرید و مردم کرد

تیغ تو گفت من ببرم بیخ دشمنان

اقرار کرد عقل که این کار کار اوست

گذشت روزه و سرما رسید عید و بهار

کجاست ساقی ما گو بیا و باده بیار

تعداد ابیات منتشر شده : 507705