سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل

چند مرهم بنهادیم و اثر می نرود

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم

بیا و گر همه دشنام می دهی شاید

ملامتم نکند هر که معرفت دارد

که عشق می بستاند ز دست عقل زمام

وزین سخن بگذشتیم و یک غزل ماندست

تو خوش حدیث کنی سعدیا بیا و بیار

بر آشیانهٔ او عقل و روح جسته مقام

بر آستانهٔ او فتح و نصر گشته مقیم

ز حد گذشت جدائی ز حد گذشت جفا

بیا که موسم عیشست و آشتی و صفا

کجا کسیکه از آن چشم ترک وا پرسد

که عقل و هوش جهانی چرا کنی یغما

با عشق همنشین شو و از عقل برشکن

کو را به پیش اهل نظر اعتبار نیست

در وضع روزگار نظر کن به چشم عقل

احوال کس مپرس که جای سؤال نیست

بیا به وصل دمی روزگار ما خوش کن

به شکر آنکه ترا هست روزگاری خوش

 • جستجوی طغیان نفس در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی شهید در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی تمامش کنید در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خواجوی کرمانی
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505755