سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

من نه تنها میشوم حیران او

هرکه او را دید حیران میشود

گر صورت خویشتن ببینی

حیران وجود خود بمانی

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

شود حیران هر شوخی و شنگی

نباشد هرگزش نامی و ننگی

کرشمه میکنی و عقل میشود حیران

به راه میروی و خلق میروند از راه

حیران بماند سوسن آزاده ده زبان

تا خود که بند خامشیش بر زبان فکند

گفتم عقلم گفت که حیران منست

گفتم جانم گفت که قربان منست

عقل حیران شود از خوشهٔ زرین عنب

فهم عاجز شود از حقهٔ یاقوت انار

بزرگوارا شرح معالیت که دهد

که فکر واصف ازو منقطع شود حیران

همچون عبید واله و حیران بمانده ایم

در سر کارخانهٔ یزدان نمیرسیمتعداد ابیات منتشر شده : 365483