سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو بر صحیفهٔ املی روان شود قلمش

زبان طعن نهد در بلاغت سحبان

حیران بماند سوسن آزاده ده زبان

تا خود که بند خامشیش بر زبان فکند

زبان درازی از آن در چمن کند سوسن

که حرز مدح شهنشاه بر زبان دارد

که کوته باد چون دست من از دوست

زبان دشمنان از بدسگالی

خرامان شد بر آن سرو آزاد

به شیرینی زبان چرب بگشاد

مرا هزار زبان فصیح بایستی

که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار

اگر زبان مرا روزگار دربندد

به عشق در سخن آیند ریزه های عظام

مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست

کمال حسن ببندد زبان گویایی

زبان چون در پیام یار بگشود

دلم خرم شد و جانم بیاسود

پریشان گشت و با دل داوری کرد

زبان بگشاد و مسکین پروری کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165