سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بده ساغر که یاران می پرستند

ز بوی جرعه گلها نیم مستند

بمردم یاد کن وز غم بیندیش

مرا مپسند در هجران از این بیش

تو بر کنار فراتی ندانی این معنی

به راه بادیه دانند قدر آب زلال

از سر پیکان او مهر شود مضطرب

وز دم شمشیر او چرخ کند زینهار

جان چو با عشق آشنا شد از خرد بیگانه گشت

همدمی زین بیش با اغیار نتوانست کرد

طبیب محترم درماند عاجز

ز دستش تا به گردن در بلایی

یگانه حیدر ثانی که در زمان نبرد

ز تاب حملهٔ او کوه زینهار کند

ناگزیر عالم و عالم بدو گردن فراز

نازنین خالق و خلقی بدو امیدوار

تا گرد نان روی زمین منزجر شدند

گردن نهاده بر خط و فرمان ایلخان

دامن ز صحبت من بیچاره در مکش

دست عبید و دامن لطف تو زینهار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165