سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حدیث تن بر جان عرضه کردم

شکایتهای هجران عرضه کردم

حدیث درد دلها با تو گویند

کلید شادمانی از تو جویند

مثال روی تو و آفتاب چنانک

حدیث نور تجلی و پرتو مهتاب

بلبل صفت عبید به هرجا که میرسد

غیر از حدیث عشق روایت نمیکند

خرد چو بازو و تیغ تو با خیال آرد

حدیث حیدر کرار و ذوالفقار کند

حدیث خسرو پرویز آن مثل دارد

که دیو را هوس منصب سلیمان کرد

ز هر سو دشمنانم را خبر شد

حدیث ما به هر جائی سمر شد

ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم

که روزگار حدیث تو در میان انداخت

حدیث زلف خود از چشم من پرس

«سل السهران عن طول اللیالی»

به دستهای نگارین چو در حدیث آبی

هزار دل ببری زینهار ازین دستان

تعداد ابیات منتشر شده : 509640