سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل درماندگانرا بردی از هوش

به آخر دستشان کردی فراموش

چو این پیغامها در گوش کردم

بکلی ترک عقل و هوش کردم

خود این احوال ما گر گوش داری

نبینی روی کس گر هوش داری

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش

هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش

هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار

به صد زاری برفتی هوشم از هوش

تنم در تاب رفتی سینه در جوش

مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم

نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام

نقش رخسار تو پیرامن چشمم میگشت

صبر و هوش من دلسوخته یغما میکرد

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

نشسته او و من استاده خاموش

در او بکشاده چشم و رفته از هوشتعداد ابیات منتشر شده : 206498