سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

چو این پیغامها در گوش کردم

بکلی ترک عقل و هوش کردم

ای عقل فضول میدهد زحمت من

ناگاه ز دست عقل دیوانه شوم

مایهٔ پرهیزگار قوت صبر است و عقل

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

ز عقل برشکن و ذوق بیخودی دریاب

که پیش زنده دلان عقل در شماری نیست

باور مکن که صورت او عقل من ببرد

عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

کجا کسیکه از آن چشم ترک وا پرسد

که عقل و هوش جهانی چرا کنی یغما

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

کز اینجا طاقت دوری ندارم

چنین از عقل دستوری ندارم

دل درماندگانرا بردی از هوش

به آخر دستشان کردی فراموش


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712