سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

چو این پیغامها در گوش کردم

بکلی ترک عقل و هوش کردم

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

کز اینجا طاقت دوری ندارم

چنین از عقل دستوری ندارم

ز من بشنو غنیمت دان جوانی

دوباره نیست کس را زندگی

چه خوش میگوید این معنی نظامی

به رغبت بشنو ای جان گرامی

خود این احوال ما گر گوش داری

نبینی روی کس گر هوش داری

رها کن عقل و رو دیوانه میگرد

چو مستان بر در میخانه میگرد

نشسته او و من استاده خاموش

در او بکشاده چشم و رفته از هوش

ز درد دوریش دیوانه گشتم

ز هوش و خواب و خور بیگانه گشتم

تعداد ابیات منتشر شده : 27708