سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

چو این پیغامها در گوش کردم

بکلی ترک عقل و هوش کردم

مایهٔ پرهیزگار قوت صبر است و عقل

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

باور مکن که صورت او عقل من ببرد

عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

کز اینجا طاقت دوری ندارم

چنین از عقل دستوری ندارم

دل درماندگانرا بردی از هوش

به آخر دستشان کردی فراموش

چندانکه رهنمای بنی آدمست عقل

بادا سعادت ابدی رهنمای تو

ز من بشنو غنیمت دان جوانی

دوباره نیست کس را زندگی

چه خوش میگوید این معنی نظامی

به رغبت بشنو ای جان گرامی

تعداد ابیات منتشر شده : 76922