سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر سخن گویم من بعد شکایت باشد

ور شکایت کنم از دست تو پیش که برم

اکر ملول شوی، حاکمی و فرمان ده

وگر قبول کنی بنده ایم و خدمتکار

به تیغ هندی دشمن قتال می نکند

چنان که دوست به شمشیر غمزه قتال

به اول همه کاری تأمل اولیتر

بکن، وگرنه پشیمان شوی به آخر کار

سپهر با تو به رفعت برابری نکند

که شرمسار بود مدعی، بلا برهان

عبید چون جرست ناله سود می نکند

چو کاروان جرس جمله بیجواز برفت

بدین دلسوخته آتش چه ریزی

رها کن بعد از این تندی و تیزی

همه غم های جهان هیچ اثر می نکند

در من از بس که به دیدار عزیزت شادم

ظاهر آن است که با سابقه حکم ازل

جهد سودی نکند تن به قضا در دادم

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165