سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در ره او بلا و محنت و حلم

پیشهٔ «الذین اوتوا العلم»

تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم

وارهم زین تنگنای محنت آباد بلا

تا نیابم یک دم از محنت خلاص

صد بلا بر جان من بگماشتی

ایندم منم که بیدل و بی یار مانده ام

در محنت و بلا چه گرفتار مانده ام؟

از آن نفس که جدا گشتی از من بی دل

فتاده ام به کف محنت و بلا ای دوست

بنمای به من دلی فراهم

کو محنت درهمی ندارد

افتادم در خلاب محنت

افتان خیزان، چو لاشهٔ لنگ

شکرانه بده، که از در تو

چون محنت روزگار رفتم

محنت زده ای، نیازمندی

خجلت زده ای، گناهکاری

در بادیهٔ بلا بماندم

راهم ننمود رهنمایی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165