سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر من همای وصلت سایه از آن نیفکند

کز محنت فراقت پوسیده استخوانم

در کف محنت خودی امروز؟

یا نه از دست رنج وارستی

بار محنت کشیده چون ایوب

زهر فرقت چشیده چون یعقوب

جان ز تن از غصه بیرون خواست شد

محنت آمد، دامن جانم گرفت

گفتم: ای دل، بگذر زین منزل

محنت آباد مقر نتوان کرد

چه خوش باشد که جان من برآید

ز محنت وارهم یک باره، باری!

عجب زین محنت و رنج فراوان

که چون می باشد اندر تنگنایی؟

منه دل بر چنین محنت سرایی

که هرگز زو نیابی راحت دل

در بوتهٔ بلا تن زارم گداختی

در آتش عنا دل و جانم بسوختی

باز دل از در تو دور افتاد

در کف صد بلا صبور افتاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165