سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در سر زلف یار دل بندیم

که به روز آید آخر این شب تار

طیره از زلف او ریاض بهشت

خجل از ذوق او نعیم وصال

صد هزاران دلی به غم خسته

برده، در دام زلف ها بسته

چه خوش باشد خرابی در خرابات

گرفته زلف یار و رفته از دست

آن دل، که ازو خبر نداریم

هم در سر زلف اوست گر هست

کارم، که چو زلف توست در هم

بی قامت تو نمی شود راست

آن دل شیفتهٔ ما بنگر

در خم زلف پریشان چه خوش است

باز کی یابم دل گم گشته را؟

دل که در زلف بتان پیچید رفت

کو دام سر زلفش؟ تا صید کند دل را

کاندر خم زلف او دلدار نمی گنجد

دلم در بند زلف توست ور نه

سر سودای بی پایان که دارد؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165