سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آیم به درت افتم، تا جور کنی کمتر

از بخت بدم گویی خود بیشترت افتد

آیا خبرت شود عیانم روزی؟

تا بر دل خود دمی نشانم روزی

از دل و جان عاشق زار توام

کشتهٔ اندوه و تیمار توام

خواهی که جدا شوی ز من بی سببی؟

خود دهر جدا کند، تو تعجیل مکن

چو با خود یافتند اهل طرب را

شراب بیخودی در جام کردند

در خود از درد عشق دردی دید

باز گردید و جای می نگزید

از قضای خدا و صنع اله

می گذشت او به راه خود ناگاه

چو برقع از رخ زیبای خود براندازی

بگو نظارگیان را صلای جانبازی

زان شدم خاک درت کز جام خود

جرعه ای بر من فشانی ای پسر

جمله عالم جرعه چین جام اوست

گرچه عالم خود برون از جام نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165