سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نام و ننگ ما همه بر باد داد

نام ما دیوانه و رسوا نهاد

ما دگرباره توبه بشکستیم

وز غم نام و ننگ وارستیم

هر کسی را نام معشوقی که هست

می برد، معشوق ما را نام نیست

کی بود که ز خود خلاص یابم

فارغ گردم ز نام و از ننگ؟

گر ز نام من همی ننگ آیدت

خود مبر نامم، که من بادم، تو دان

ز بند نام و ننگ آنگه شد آزاد

که دل را در سر زلف بتان بست

بدین صفت که منم، از شراب عشق خراب

مرا چه جای کرامات و نام یا ننگ است؟

غلام روی توام، ای غلام، باده بیار

که فارغ آمدم از ننگ و نام، باده بیار

لب میگون جانان جام در داد

شراب عاشقانش نام کردند

ز عکس ساغر آن پرتوی است این که تو باز

همیشه نام نهی آفتاب تابانش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165