سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در مذهب ما تشنه لبان، شربت کوثر

بی چاشنی آن لب چون قند، حرام است

آسمان گر به جدل پای در آرد به رکاب

رخش ما نیز عنانی و رکابی دارد

ما ملامت زدگانیم که در گوشهٔ غم

آتش دل همه از داغ هم افروخته ایم

آتش افروز تب هجریم و هرگز کس ندید

جوش تبخال شفاعت بر لب زنهار ما

عرفی به غیر شعلهٔ داغ جگر نبود

شمعی که ما به گوشهٔ کاشانه سوختیم

اسلام نه، کفر نه، تا کی به عبث

آلوده کند لوح و قلم طاعت ما

حیف از لب آستانهٔ دولت تو

کالوده به بوس لب ما خواهد شد

لن ترانی شنود مهتر ما، بی ارنی

این حدیث است که هر وقت جوابی دارد

ما را بود معامله با عالم قدیم

منت از این جهان عدم زاده چون کشیم

گر غمزه ات مراد اسیران نمی دهد

حور و ملک شهید درین آستانه چیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165