سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی را پای در گل مانده از عشق

یکی را دست بر دل مانده از عشق

خرد با عشق بسیاری بکوشید

ولیکن عشق یکباری بجوشید

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

زمانی درد خان و مان گرفتش

زمانی عشق جانان جان گرفتش

ندارد یک زمان ذوق و حضوری

ز درد عشق هست او ناصبوری

ز درد عشق دلتنگی بسی کرد

سواران را بهر سویی کسی کرد

خدا را دایه، درمانی کن آخر

علاج درد حیرانی کن آخر

ترا این عشق ورزیدن حلالست

که چون هرمز بنیکویی محالست

بنرگس در فسونگاری عمل کرد

بغمزه مشکلات عشق حل کرد

ز درد ما حریفی باشد آگاه

که او نبود ز راه عشق گمراه


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی و آنگه که چو نرگس تو خوابم ببرد در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی هوش عقل بشنو موش در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712