سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی را پای در گل مانده از عشق

یکی را دست بر دل مانده از عشق

خرد با عشق بسیاری بکوشید

ولیکن عشق یکباری بجوشید

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

زمانی درد خان و مان گرفتش

زمانی عشق جانان جان گرفتش

ندارد یک زمان ذوق و حضوری

ز درد عشق هست او ناصبوری

خدا را دایه، درمانی کن آخر

علاج درد حیرانی کن آخر

ترا این عشق ورزیدن حلالست

که چون هرمز بنیکویی محالست

بنرگس در فسونگاری عمل کرد

بغمزه مشکلات عشق حل کرد

ز درد ما حریفی باشد آگاه

که او نبود ز راه عشق گمراه

دلش صد داستان بر عشق خوانده

چو شخصی بی خرد در عشق مانده


 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776