سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حقیقت عشق ورزاندر مکانت

که عشق اینجا بماند جاودانت

کمال عشق داند یافت عاشق

اگر باشد فنای عشق لایق

حقیقت عشق رمز کاینات است

که عشق اینجایگه دیدار ذاتست

خریدار تو سلطانست از عشق

در اینجا راز پنهانست ار عشق

که داند بردره در معدن عشق

چنان برگشتهٔ از مامن عشق

شود روشن بنور عشق اینجا

ابا عشق آید اندر وصل یکتا

یکی گردد بنور عشق جانان

شود در عشق اینجا گاه پنهان

نباشد جوهری زیباتر از عشق

مبین اینجا حقیقت برتر از عشق

گهی درمان و گاهی درد باشد

گهی چون خار و گاهی درد باشد

الا تا در مقام عشق بازی

تو پنداری مگر این عشق بازی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917