سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرد با عشق بسیاری بکوشید

ولیکن عشق یکباری بجوشید

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

ندارد یک زمان ذوق و حضوری

ز درد عشق هست او ناصبوری

ز درد ما حریفی باشد آگاه

که او نبود ز راه عشق گمراه

دلش صد داستان بر عشق خوانده

چو شخصی بی خرد در عشق مانده

دلش در بیخودی شد واقف عشق

صلا در داد جان را هاتف عشق

دمی از عشق گل دارم خروشی

برآید در دلم هر لحظه جوشی

به چرخ آورد یک دم باز را عشق

به بست از گفت و گو دم باز را عشق

دماغم مغز پالودن گرفته

خیال عشق پیمودن گرفته

جهان عشق دریای عظیمست

سفینه چیست عقلی بس سلیمستتعداد ابیات منتشر شده : 251642