سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نسازی کار با او با که سازی

نبازی عشق با او با که بازی

ز تفّ عشق و تفّ تب چنان گشت

که زیر شعله چون اخگر نهان گشت

ز درد عشق و بی آبی و سستی

برفت از وی نشان تندرستی

دمی از عشق گل دارم خروشی

برآید در دلم هر لحظه جوشی

به چرخ آورد یک دم باز را عشق

به بست از گفت و گو دم باز را عشق

ندارد عشق من با عشق او کار

که او عاشق ترست از من بصد بار

دماغم مغز پالودن گرفته

خیال عشق پیمودن گرفته

جهان عشق دریای عظیمست

سفینه چیست عقلی بس سلیمست

بشبها درد بیداریش بودی

برو زاندوه بیماریش بودی

چو دست سیمگون از بر بکردی

اساس عشق محکمتر بکردیتعداد ابیات منتشر شده : 365497