سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

همه از عشق میگویند اینجا

همه در عشق میپویند اینجا

ز بود عشق اینجا بینشانم

بجز دیدار عشق اینجا ندانم

دریغا درد مادرمان ندارد

حقیقت راه ما پایان ندارد

زمانی درد خان و مان گرفتش

زمانی عشق جانان جان گرفتش

چه منزل اندرون جان کند عشق

هزاران خانمان ویران کند عشق

نشاید زندگی بی عشق کردن

نه هرگز بندگی بی عشق کردن

عجب مرغیست مرغ عشق جانا

زبان او نداند هیچ دانا

بود مفتون راه عشق زنده

حقیقت شاید او را خواند بنده

رضای ماست اینجا خواری عشق

از آن داریم ما غمخواری عشق

تعداد ابیات منتشر شده : 502669