سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندارد عشق من با عشق او کار

که او عاشق ترست از من بصد بار

دماغم مغز پالودن گرفته

خیال عشق پیمودن گرفته

جهان عشق دریای عظیمست

سفینه چیست عقلی بس سلیمست

بشبها درد بیداریش بودی

برو زاندوه بیماریش بودی

به دام عشق جانان مبتلایم

اسیر دام هجران و بلایم

چو عشق دلبران گنج روانست

چنان بهتر که اندر دل نهانست

حدیث عشق اگرچه هست شیرین

ولی مردم ببرهان گشته ره بین

زبان بگشاد عشق نکته پرداز

خرد را گوشمالی داد ز اغاز

درآمد آتش عشق جگر سوز

گرفت از پیش و پس راه دل افروز

گهی از عشق گل آوازمیداد

گهی دل را بخون سرباز میداد


 • جستجوی مصراع اول بیتی از رهی معیری در رهی معیری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239