سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی را پای در گل مانده از عشق

یکی را دست بر دل مانده از عشق

خرد با عشق بسیاری بکوشید

ولیکن عشق یکباری بجوشید

ترا این عشق ورزیدن حلالست

که چون هرمز بنیکویی محالست

بنرگس در فسونگاری عمل کرد

بغمزه مشکلات عشق حل کرد

دلش صد داستان بر عشق خوانده

چو شخصی بی خرد در عشق مانده

دلش در بیخودی شد واقف عشق

صلا در داد جان را هاتف عشق

نگر کز عشق سودایی شدم من

سر غوغای رسوایی شدم من

ز سوز عشق سروش سرنگون گشت

بروی او روانه جوی خون گشت

اگر در عشق چون گل سوز دارید

شبی در عشق گل با روز آرید

چو روی از عشق او دیدی بنفشم

ز بیرحمی نشاندی زیر کفشم


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644